VoortStalling, CaravanStalling in Almere

Over Ons > Stalling Foto's - Algemene Voorwaarden

Stallingvoorwaarden Voort Stalling


1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Voort Stalling, als verhuurder van de stallingruimte optreedt. Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen of boot) stalt bij Voort Stalling te Almere.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De stallingovereenkomst tussen Voort Stalling en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door verhuurder en huurder, waarbij huurder heeft verklaard bekend te zijn met de dalingsvoorwaarden en heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode. Indien huurder zich schuldig maakt aan bij Wet verboden handelingen, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van resterend huurbedrag.

2. Stallingjaar

Een stallingjaar loopt vanaf de dag, waarop u voor het eerst bij Voort Stalling het object ter stalling aanbiedt. Een afwijkend stallingjaar of een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met Voort Stalling worden overeengekomen.

3. Geboden en verboden

Het ter stalling aangeboden object dient u af te leveren op de door Voort Stalling aangegeven parkeerplaats. Voort Stalling zorgt voor het stallen van het object. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen, mits wij in het bezit zijn van uw sleutel. Voort Stalling houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.

Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Voort Stalling zich in de stalling te begeven, het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen. Het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object te verrichten. Het is verboden in de stalling te roken. Huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij niet voldoening hieraan, zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder komen.

4. Ophalen & Brengen

Indien u het object wenst op te halen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden aan Voort Stalling met vermelding van uw naam en klantnummer. Huurder is verplicht het huurcontract te tonen bij het afhalen van het object.  Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object minimaal WA beperkt casco te verzekeren. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van huurder zelf, diens gezinsleden, personeelsleden of gasten.

Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen risico. Een object dat op verzoek van huurder buiten de stallingruimte is gebracht om te worden opgehaald, staat daar voor eigen risico van huurder. Voort Stalling is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een gestald object, indien dit te wijten is aan grove schuld van Voort Stalling of personen in dienst van Voort Stalling of door Voort Stalling aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

6. Betalingen

Binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, dient de verschuldigde huur door Voort Stalling te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden contant of via overmaking op rekening nummer NL57RABO0135669146 t.n.v. Voortstalling.nl o.v.v. uw klantnummer. Voort Stalling heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS- prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Voort Stalling  zal huurders daarvan in kennis stellen op de factuur.

Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Voort Stalling  zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Voort Stalling op de huurder verhaald worden. Voort Stalling heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door de huurder is voldaan. Restitutie van de huur is niet mogelijk. Bij huurachterstand is het niet mogelijk voor huurder om het object uit de stalling te halen.

De huur van de stalling is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. Huurder dient een wijziging van object wel door te geven aan Voort Stalling.

7. Geschillen

Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.